Güçlü Yönlerimizi Ortak Hedeflerde !

Birleşmiş Milletler Küresel İlkelerinin takipçisi olarak, müşterilerimize sürdürülebilirlik yolculuklarında yardımcı olurken UNGC sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir dizi yol gösterici ilkeyi takip ediyoruz.

Genel Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Sürdürülebilirlik yaklaşımı, kurumsal politika ve hedefler aracılığıyla; sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda katma değer yaratan projeler, bu politika ve hedefler doğrultusunda hayata geçirilmektedir. Açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlikle tanımlanan ve günümüzde giderek daha da önem kazanan kurumsal yönetim anlayışı Indigo Tünel’in vazgeçilmez bir unsur olarak bulunmaktadır.

Hizmet verilen tüm coğrafyalarda yasa ve yönetmeliklere tam uyum sağlanması için süreçler titizlikle yönetilir. Bu amaca yönelik gerçekleştirilen iç denetim ve iç kontrol ile söz konusu düzenlemelere tam uyum sağlanırken, kurumsal politikalarla Indıgo Tünel’in varlığını ve geleceğini tehlikeye atabilecek tehditler tespit edilerek ilgili aksiyonlar ve iş stratejileri oluşturulmaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi

Türkiye’nin güçlü üreticileri arasında yer alan Indigo, başarısının temelinde, iş etiği yaklaşımıyla şekillenmiş; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle sürdürülen kurumsal yönetim anlayışı yatmaktadır. Bu anlayış ışığında yürütülen tüm faaliyetler, sürdürülebilir büyüme ve tüm paydaşlar için katma değer yaratmaya yöneliktir. 

Küresel İlkeler ;

  • İnsan Hakları
  • Çalışma Standartları
  • Çevre
  • Yolsuzlukla Mücadele

Indigo Tünel Tekstil İnsan Hakları Politikası

Indigo Tünel, yüksek iş etiği değerlerine bağlı, hesap verebilir, şeffaf ve adil yönetim anlayışına sahip, yasa ve düzenlemelere tam uyumun hedeflendiği, evrensel insan hakları ilkelerini destekleyen, sosyal sorumluluğu temel bir anlayış olarak gören bir iş yapış biçimini benimsemektedir. 

Indigo Tünel Tekstil’de görev alanların çalışma şartları, uluslararası kabul görmüş iş gücü standartları ile faaliyet gösterilen ülkelerdeki kanunlarla uyumludur. Etik politikaları, düzenli olarak denetlenmekte ve günün şartlarına göre güncellenmektedir. 

Indigo Tünel Tekstil Çalışma Standartları Politikası

Indigo Tünel Tekstil’in yarattığı değerin en önemli yapı taşı, çalışanlarıdır. Bu anlayışla çalışanlar için benimsenen demokratik, katılımcı, insan haklarına saygılı ve insan odaklı çalışma kültürünü sürekli olarak geliştirip devamlılığı sağlamak, önemli kurumsal amaçlar arasındadır.

Indigo Tünel Tekstil her türlü ayrımcılığa karşıdır. Tüm çalışanlara adil ve dürüst bir şekilde davranılır. Çalışanlar ve adaylar arasında çeşitlilik ve fırsat eşitliğine önem verilir. Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, renk, cinsel yönelim, yaş, sosyal statü, zihinsel veya fiziksel engele dayalı ayrımcılığa tolerans gösterilmez. Ayrımcılığa sıfır tolerans politikası; işe alım ve yerleştirme, terfi, performans yönetimi, eğitim, kariyer planlama, yedekleme, ücretlendirme ve yan haklar gibi tüm insan kaynakları süreçleri için geçerlidir.

Indigo Tünel Tekstil Çevre Politikası

İklim değişikliği ve doğal kaynakların tüketilmesi, tüm dünya adına önemli çevresel riskler oluşturmaktadır. Şirketlerin operasyonları üzerinde etkilere sahip bu risklerin proaktif biçimde yönetilmesi hem çevresel hem de operasyonel sürdürülebilirlik açısından gereklidir. Bu sorumluluğun farkındalığıyla, Indigo Tünel Tekstil operasyonlarının çevresel etkilerin asgari seviyelerde tutularak sürdürülmesini amaçlamaktadır. Operasyonlar ulusal ve uluslararası kabul görmüş kalite sistemleri doğrultusunda yürütülmekte, çevre dostu teknolojilere yatırım yapılmakta ve çevresel performans takip ve gözetim altında tutularak sürekli daha iyi performans hedeflenmektedir.

Tüm operasyonlarımızda:

• Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm tedbirleri alırız.
• Tüm süreçlerde kaynakları en verimli şekilde kullanırız.
• Karbon ayak izimizi azaltmak için gerekli çalışmaları yaparız.
• Çevresel sürdürülebilirlik farkındalığının çalışanlarımız arasında artırılması için eğitimler düzenleriz.
• İklim değişikliği ile mücadele kapsamında verimli enerji ve emisyon yönetimi uygulamalarını geliştiririz.
• Doğal kaynakların korunması ve bilinçli kullanılması kapsamında su tasarrufu, geri dönüşüm ve atıkların kaynağında azaltılması konularında projeler hayata geçiririz.
• Çevre konusundaki tüm yasa ve düzenlemelere uyarız.

Indigo Tünel Tekstil Yolsuzluğun Önlenmesi Politikası

Indigo Tünel Tekstil tüm iş süreçlerinde dürüst ve etik ticaret ilkelerini benimsemektedir. Indigo Tünel Tekstil; çalışanları, ortakları, tedarikçileri, müşterileri, bayileri ve diğer menfaat sahipleri ile ilişkilerindeki çerçeveyi tanımlayan sorumluluk, dürüstlük, güven ve eşitlik, gizlilik ve yasalara uyum ilkelerini esas kabul etmektedir. Indigo Tünel Tekstil İş Etiği İlkeleri ile Yolsuzluğun Önlenmesi Politikası’nın etkili şekilde uygulanabilmesi için gerekli organizasyonel yapının kurulmasını sağlamıştır. 

Indigo Tünel Tekstil Sosyal Sorumluluk ve Topluma Duyarlılık Politikası

Indigo Tünel Tekstil, toplumun refahına ve gelişimine destek vermeyi, sorun ve ihtiyaçlarına duyarlılığı başlıca sorumluluklarından görmektedir. Bu nedenle kurumsal vatandaşlık anlayışı sadece sosyal sorumluluk ile sınırlandırılmamakta; işletme bünyesindeki tüm operasyonların bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Böylelikle, paydaşlar için yaratılan doğrudan ve dolaylı ekonomik değer, toplumsal sorunlara çözümler aranan; çevre, toplum, insan hakları, sendikalar haklar, canlılar ve gelecek nesiller odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile desteklenmektedir. 

Tüm toplumsal projelerde, gönüllü paydaş katılımı esası temel alınırken sürdürülen faaliyetlerde çalışan gönüllülüğü de teşvik edilmektedir.

Bütün canlılara saygı duyarak faaliyetlerini sürdüren Indigo Tünel Tekstil; tüm canlıların doğal haklara sahip olduğu, insanoğlunun yaşayan bütün canlılara karşı ahlaki sorumluluk taşıdığı ve hayvan haklarına ilişkin temel ilkelerin hayata geçirilmesi gerektiği bilincini taşımakta; grup içinde ve dışında bu bilinci yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. 

%d blogcu bunu beğendi: